روی مدار تحول

تحول خط قرمز نیست؛ نیازی است که در زمینه حکمرانی بهتر احساس می شود. درباره تحول، آنچنان که باید باشد، نه آنطور که بازنمایی می کنند در بیان مطالبه گر تشکل های دانشجویی بشنوید.
روی مدار تحول

تحول خط قرمز نیست؛
نیازی است که در زمینه حکمرانی بهتر احساس می شود.
درباره تحول، آنچنان که باید باشد، نه آنطور که بازنمایی می کنند در بیان مطالبه گر تشکل های دانشجویی بشنوید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.