زنانه در تشکل ها بمانیم!

حذف زنان مساوی با حذف دغدغه مربوط به آنها است اما آیا این قشر از دانشجویان در دانشگاه نادیده گرفته می شوند نقش زنان در تشکل های دانشجویی چیست و جایگاه آنها در تحولات دانشگاه چگونه است؟

حذف زنان مساوی با حذف دغدغه مربوط به آنها است اما آیا این قشر از دانشجویان در دانشگاه نادیده گرفته می شوند نقش زنان در تشکل های دانشجویی چیست و جایگاه آنها در تحولات دانشگاه چگونه است؟

تیزر نوزدهمین نشست گفتگوی تشکل های دانشجویی با موضوع “نقش و عملکرد بانوان در تشکل های دانشجویی”

 

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.