زندگی سینمایی

زندگی سینمایی

سینما تنها یک سرگرمی نیست؛ یک صنعت و یک سبک زندگی است که با تاثیرگذاری بر انسانها، الگوی رفتاری آنان را شکل می دهد. در واقع سینما، شیوه ی زندگی جوامع را باب میل خود تنظیم کرده و بر ارزش های آنان تاثیر می گذارد؛ به گونه ای که امروز شاهد یک زندگی سینمایی هستیم.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.