سیاست گذاران در سایه

سیاست گذاران در سایه

در سده اخیر، چالش‌های بزرگی چون جنگ‌های جهانی، جنگ سرد، چالش‌های انرژی و معضلات اقتصادی و اجتماعی، گریبانگیر دولت ها شده است.

این چالش ها، هم وابسته و هم نیازمند به نهادهای مستقلی بوده و هستند. نهادهایی که در دنیای معاصر در سایه نهادهای علمی و دانشگاهی، به مشاوره های راهبردی و سیاستگذاری برای دولت ها می پردازند.

برخی از آنها در سایه سودجویی دولت ها بر آتش جنگ و استثمار ملت ها می دمند و برخی دغدغه حل چالش های حکمرانی برای دولت ها را دارند. این سیاست‌گذاران کیستند؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.