شاخص های تحول خواهی و تحول آفرینی در دولت آتی

فیلم کامل چهل و سومین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع: «شاخص های تحول خواهی و تحول آفرینی در دولت آتی» این نشست با حضور مصطفی دستجردی (معاون فرهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه خوارزمی) و محمد مرادی (معاون فرهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران) برگزار شد.
شاخص های تحول خواهی و تحول آفرینی در دولت آتی

فیلم کامل چهل و سومین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع: «شاخص های تحول خواهی و تحول آفرینی در دولت آتی»

این نشست با حضور مصطفی دستجردی (معاون فرهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه خوارزمی) و محمد مرادی (معاون فرهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران) برگزار شد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.