شاخص های تحول در دولت

اکنون در آستانه انتخاب رییس دولت هستیم . نامزدهای ریاست جمهوری همگی از لزوم تحول توسط دولت آتی دم می زنند اما اگر شاخص های تحول خواهی و تحول آفرینی در دولت جدید به درستی مشخص نشود این مسیر به بیراهه کشیده می شود. نمایندگان تشکل های دانشجویی شاخص های تحول خواهی و آفرینی در دولت اتی را مورد بررسی قرار داده اند.
شاخص های تحول در دولت

اکنون در آستانه انتخاب رییس دولت هستیم . نامزدهای ریاست جمهوری همگی از لزوم تحول توسط دولت آتی دم می زنند اما اگر شاخص های تحول خواهی و تحول آفرینی در دولت جدید به درستی مشخص نشود این مسیر به بیراهه کشیده می شود. نمایندگان تشکل های دانشجویی شاخص های تحول خواهی و آفرینی در دولت اتی را مورد بررسی قرار داده اند.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.