شهر علیه آرمان شهر

شهر علیه آرمان شهر

شهر با سرعت عجیبی به سمت توسعه و مدرنیزاسیون پیش می رود اما این مدرن شدن در کالبد خود، روح شهروندی مناسبی ندارد. خاطره ی یک زندگی خوب و آرام، روز به روز از حافظه ی مردم دورتر می شود.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.