شیخ اشراق

سهروردی نظریه های سیاسی متفکران پیش از خود را ناموفق تلقی می کرد و نظر خاص خود را در اینباره داشت تا جایی که به عقیده برخی از مورخان علت اصلی قتل او، نظریه سیاسی وی بوده است.
شیخ اشراق

سهروردی نظریه های سیاسی متفکران پیش از خود را ناموفق تلقی می کرد و نظر خاص خود را در اینباره داشت تا جایی که به عقیده برخی از مورخان علت اصلی قتل او، نظریه سیاسی وی بوده است.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.