صوت دوره اول «حلقه مطالعاتی الهیات و نظریه اجتماعی»

با حضور استاد محمدرضا قائمی نیک در شنوتو کانون اندیشه جوان منتشر شد.

صوت دوره اول «حلقه مطالعاتی الهیات و نظریه اجتماعی» با حضور استاد محمدرضا قائمی نیک در شنوتو کانون اندیشه جوان منتشر شد.

بازخوانی نسبت میان دین و الهیات با امر مدرن که در قرون اخیر درغرب بسیار پراهمیت شده است از دو جهت برای ما ضروری به شمار می رود.اول آنکه تلقی ما را نسبت به غرب ترمیم می کند. دوم آن که این نوع خوانش ها به ما برای روابط امر قدیم باجدید و همچنین دین و سنت دینی با این امر مدرن که در ماهیت خودش خاستگاه دینی دارد کمک خواهد کرد.
یکی از متون پراهمیت و معتبر برای تحقق این هدف کتاب «نظریه اجتماعی و الهیات؛ فراسوی عقل سکولار» نوشته جان میلبنک است؛ که در این حلقه مطالعاتی، با حضور محمدرضا قائمی نیک به صورت مجازی مورد بررسی و نقد قرار گرفت.

صوت این جلسات در شنوتو کانون اندیشه جوان قرار گرفته است برای دانلود به لینک زیر مراجعه کنید.

صوت دوره اول حلقه مطالعاتی الهیات و نظریه اجتماعی

شنوتو کانون اندیشه جوان

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.