صوت نشست اثر گذاری دوره های آموزشی در تشکل های دانشجویی

صوت نشست اثر گذاری دوره های آموزشی در تشکل های دانشجویی

مدتی است که احساس می شود فضای تشکلی دچار رخوت شده و تشکل ها دیگر موفق نیستند. چه چیز باعث این وضعیت شده و اولین نیاز آنها برای برگشت به دوران اثرگذاری چیست، بودجه، قدرت یا معرفت؟
صوت نشست «اثر گذاری دوره های آموزشی در تشکل های دانشجویی» را بشنوید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.