صوت نشست بررسی شرکت های دانش بنیان از منظر علوم انسانی

صوت نشست بررسی شرکت های دانش بنیان از منظر علوم انسانی

نوع ارتباط علوم انسانی و دانش بنیان ها خاص تر از آنچه است که در حوزه های فنی و پزشکی تجربه شده است. این مسئله خود را در نگرش ها و نوع حمایت ها از علوم انسانی در حوزه دانش بنیان نیز نشان می دهد، نمایندگان تشکل های دانشجویی در این باره به گفتگو نشسته اند.

صوت هشتاد و ششمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع «بررسی شرکت های دانش بنیان از منظر علوم انسانی » با حضور احمد فضلوی و اکبر محمدی را بشنوید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.