صوت نشست قدس در خوانش‌های الهیاتی _ تمدنی

صوت نشست قدس در خوانش‌های الهیاتی _ تمدنی

فلسطین را سرزمین ادیان ابراهیمی نامیده‌اند. بیت المقدس در فلسطین شهری است که سه دین بزرگ توحیدی شامل یهود، مسیحیت و اسلام در آن حضور داشته‌اند، آموزه‌ها و سنت‌های خویش را در این شهر ترسیم و تبلیغ کردند و آن را به نقطه تلاقی و زندگی پیروان خود تبدیل نمودند. تاریخ بیت المقدس نشان می‌دهد ادیان سه گانه همواره در این شهر حضور داشته و بر این شهر اثر گذاشته‌اند. گرچه در قرون میانه مسلمانان بر فلسطین و بیت المقدس مسلط بودند؛ اما هیچ‌گاه در قدس یک دین واحد وجود نداشته؛ بلکه پیروان همه ادیان در آن حضور داشتند. نقاط مختلف این شهر بیانگر تاریخ و وضعیت گذشته و معاصر پیروان آیین و دین یهود، اسلام و مسیحیت و مورد احترام و اهتمام آنان بوده است.

برخی پیروان این ادیان معتقدند بیت المقدس نخستین مرکز ثقل و سنگ بنای جهان است و مسلمانان به درستی باور دارند این شهر نخستین قبله آنان بوده است. بر این اساس، هر کدام از ادیان توحیدی نگرش الهیاتی و تمدنی منحصر به خود نسبت به جغرافیای فلسطین به ویژه بیت المقدس دارند. مسئله ما در این نشست بررسی و مقایسه خوانش‌های الهیاتی-تمدنی ادیان توحیدی با تمرکز بر مسیحیت، یهودیت و اسلام است تا نگاه هر کدام از این ادیان به سرزمین بیت المقدس و جایگاه آن در نگرش تمدنی آنها مشخص گردد.

صوت نشست «قدس در خوانش‌های الهیاتی _ تمدنی» را بشنوید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.