صوت نشست مجازی زمینه‌ های فرهنگی مهاجرت

صوت نشست مجازی زمینه‌ های فرهنگی مهاجرت

مهاجرت به عنوان یکی از موضوعات محوری علوم انسانی و اجتماعی, پدیده ای است که هم در کشورهای توسعه یافته و هم کشورهای در حال توسعه صورت می گیرد با این تفاوت که زمینه های ایجاد این پدیده متفاوت است. در میان افرادی که در گروه های سنی مختلف اقدام به مهاجرت می کنند, نقش جوانان به عنوان, سرمایه انسانی و اعضای فعال جامعه که بخش مهمی از نیروی کارآمد جامعه را تشکیل می دهند, همواره بسیار پر رنگ بوده است. مهاجرت همواره در طول تاریخ و در جوامع گوناگون پدیده ای مرسوم بوده اما امروزه روند تصاعدی مهاجران به ویژه دانشجویان زنگ خطری برای پیشرفت کشورهای در حال توسعه مانند ایران تلقی می گردد. یکی از عوامل مهاجرت ریشه در مسائل فرهنگی و اجتماعی دارد. از همین روی شناخت زمینه های فرهنگی مهاجرت میتواند کمـک مـؤثري به دولت براي بهبود وضع مهاجرت داشته باشد تا از یک طرف عوامل مثبـت را شناسـایی و از طرف دیگر آنها را در کشور توسعه بخشد و از میزان مهـاجرت بکاهد.

صوت نشست مجازی در هوای مهاجرت با موضوع «زمینه‌ های فرهنگی مهاجرت» با حضور میثم مهدیار را بشنوید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.