صوت نشست مجازی فمنیسم، عدم به رسمیت شناختن تفاوت‌ ها

صوت نشست مجازی فمنیسم، عدم به رسمیت شناختن تفاوت‌ ها

فمینیسم، در میان رویکردهای مختلف در حوزه مسائل زنان، یکی از مکاتب مهم و چالش‌زا در دوره مدرن بوده است. فمینیسم بر پایه مفاهیمی مانند اومانیسم و عقلانیت انتقادی بنا شده و از آغاز پیدایش با عدم توجه به طبیعت زن و تفاوت‌های فیزیکی و روانی آن با مردان، برابری را به عنوان مهم‌ترین هدف جنبش قرار داده است.

فمنیسم الگویی غربی از زن ارائه می‌کند که با نادیده گرفتن هویت زنانه و چشم‌پوشی بر تفاوت‌ این هویت با هویت مردان، موجب از خودبیگانگی زنان با فطرت خویش شده است. «مردواره کردن زن» نتیجه مشترک تمام رویکردها و مکاتب فمنیستی است که مشاغل متناسب با ساخت جسمی و فکری مرد را برای زنان مجاز می‌شمرد. فمنیسم با تاکید بر مولفه برابری، تعریفی از جایگاه زن در خانواده ارائه نمی‌کند و نتیجه این امر، تهدید نظام خانواده بوده است.

صوت نشست مجازی عدالت و مسئله زنان با موضوع «فمنیسم، عدم به رسمیت شناختن تفاوت‌ ها» را بشنوید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.