صوت نشست نقد کتاب رهیافت حکمی به انقلاب اسلامی

صوت نشست نقد کتاب رهیافت حکمی به انقلاب اسلامی

کتاب «رهیافت حکمی به انقلاب اسلامی»، هفت گفتار درباره رابطه و نسبت انقلاب اسلامی و مکتب فلسفی حکمت متعالیه است. در این مباحث تلاش شده است به این پرسش پاسخ داده شود که حکمت متعالیه چه جایگاهی در پیدایش انقلاب اسلامی برعهده داشته است و چگونه می‌تواند به‌عنوان پشتوانۀ فکری _ فلسفی برای تحلیل انقلاب اسلامی موردتوجه قرار گیرد و بر اساس آن، به‌عنوان یک رهیافت فلسفی ایرانی و اسلامی، با عنوان درآمدی بر نظریۀ حکمی انقلاب اسلامی، در کنار نظریه‌های تحلیل‌گران غربی، انقلاب اسلامی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. بر این مبنا و البته به‌طور ضمنی، روشن می‌شود که در استمرار و تداوم انقلاب اسلامی در قالب جمهوری اسلامی، این حکمت چه جایگاهی باید برعهده داشته باشد و خلأها و کاستی‌ها چیست و چگونه باید به اولویت‌ها و شعارهای اصیل انقلاب اسلامی بازگشت.

صوت نشست «نقد کتاب رهیافت حکمی به انقلاب اسلامی» را بشنوید…

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.