غرب و آن دیگری

غرب و آن دیگری

از همان آغازی كه غرب كوشید هویتی مشخص برای خویش پردازش كند، تعریف شرق به مثابه «دیگری» ضرورت یافت. شرق آن «دیگری» بود كه غرب برای هویت یابی می بایست از آن فاصله بگیرد که آن مستلزم شناخت این «دیگری» است.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.