قربانی‌های شانزلیزه

هوای شانزلیزه آفتابی نیست، خشونت پنهان در مهد تناقض اروپا به اوج خود رسیده و جمعیتی که سرنوشت قاره سبز را دستخوش تحول قرار خواهند داد در حال سرکوب، و بازنمایی هستند.
قربانی های شانزلیزه

هوای شانزلیزه آفتابی نیست، خشونت پنهان در مهد تناقض اروپا به اوج خود رسیده و جمعیتی که سرنوشت قاره سبز را دستخوش تحول قرار خواهند داد در حال سرکوب، و بازنمایی هستند.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.