متفکری اسلام شناس یا سخنوری دغدغه مند

افزون بر چهار دهه از ختم دفتر زندگی دکتر علی شریعتی می گذرد ، اما کتاب اندیشه های وی ، همچنان در خانه ذهن برخی از جوانان عصر انقلاب و جوانان نسل سومی گشوده است .اما هنوز طیف موافقت و مخالفت با او گستره ای عجیبی دارد، اما واقعا شریعتی که بود و چگونه می اندیشید؟
متفکری اسلام شناس یا سخنوری دغدغه مند

افزون بر چهار دهه از ختم دفتر زندگی دکتر علی شریعتی می گذرد ، اما کتاب اندیشه های وی ، همچنان در خانه ذهن برخی از جوانان عصر انقلاب و جوانان نسل سومی گشوده است .اما هنوز طیف موافقت و مخالفت با او گستره ای عجیبی دارد، اما واقعا شریعتی که بود و چگونه می اندیشید؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.