متهم اصلی بیکاری دانشجویان

علت فاصله به وجود آمده میان دانشگاه و کار آفرینان چیست؟ آیا دانشگاه نتوانسته نیاز کار آفرینان را  آن طور که می بایست اجابت کند یا صنعت نگاه منفی به دانشجویان دارد؟ تشکل ها در این زمینه کم کاری ای داشته اند؟
متهم اصلی بیکاری دانشجویان

علت فاصله به وجود آمده میان دانشگاه و کار آفرینان چیست؟ آیا دانشگاه نتوانسته نیاز کار آفرینان را  آن طور که می بایست اجابت کند یا صنعت نگاه منفی به دانشجویان دارد؟ تشکل ها در این زمینه کم کاری ای داشته اند؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.