مجلس مردم

مجلس انقلابی نماینده مردم است نه نماینده شبکه ها، مجلسی که به مردم خدمت نکند بهترین دوست امریکا است.
مجلس انقلابی نماینده مردم است نه نماینده شبکه ها، مجلسی که به مردم خدمت نکند بهترین دوست امریکا است.
تشکل ها در هفدهمین نشست گفتگو تشکل های دانشجویی به بررسی عملکرد مجلس انقلابی پرداختند.
دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.