مرگ تشکیلاتی

روحیه دغدغه مندی، مطالبه گری و نخبگانی بسیاری از افراد تشکیلاتی بعد از دانشگاه قربانی معیشت و سیاست زدگی می شود. علت و پیامدهای این موضوع چیست و مسیر صحیح جهت گیری تخصصی افراد تشکلی چه باید باشد؟
مرگ تشکیلاتی

روحیه دغدغه مندی، مطالبه گری و نخبگانی بسیاری از افراد تشکیلاتی بعد از دانشگاه قربانی معیشت و سیاست زدگی می شود. علت و پیامدهای این موضوع چیست و مسیر صحیح جهت گیری تخصصی افراد تشکلی چه باید باشد؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.