مسیر اشتباه

مسیر اشتباه

برخی از زنان مسلمان در مسیر دستیابی به حقوق برابر با مردان، به سراغ مدل اسلامی فمینیسم رفته اند! اما ماهیت این مدل چیست و آیا می تواند آنان را در رسیدن به اهدافشان یاری کند؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.