مسیر چهار ساله

تشکل های دانشجویی بستری برای رشد و ترسیم مسیر آینده فعالین خود هستند اما آیا توانسته اند در انتخاب صحیح جهت گیری تخصصی دانشجویان به درستی عمل کنند؟
مسیر چهار ساله

تشکل های دانشجویی بستری برای رشد و ترسیم مسیر آینده فعالین خود هستند اما آیا توانسته اند در انتخاب صحیح جهت گیری تخصصی دانشجویان به درستی عمل کنند؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.