منجی تاریخ

منجی تاریخ

مولفه‌های اساسی فلسفه تاریخ مسیحی چه اموری هستند؟ دو مفهوم حق و باطل چه جایگاهی در فلسفه تاریخ شیعی دارند؟ بر اساس نگاه شیعی تکامل در جریان تاریخ چه تفاوتی با تکامل در فلسفه تاریخ مدرن دارد؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.