مواضع بهشتی

نقش شهید بهشتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در سامان دهی امور و پی ریزی پایه های مستحکم نظام، نقش بی نظیری بوده است.او معمار نظام حقوقی جمهوری اسلامی و همچنین مبیّن نظریه پیشرفته حقوق شهروندی در سایه حاکمیت دینی است.اگر «قانون اساسی» را شکل تثبیت شده «انقلاب اسلامی» و موجب دوام آن بدانیم، بیشترین سهم را باید به او داد که به لطف هوش و استعداد خارق‌العاده و آشنایی عمیق با حقیقت اسلام ، ساختار و محتوای قانون اساسی را ترسیم، تدوین و تبیین کرد.
مواضع بهشتی

نقش شهید بهشتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در سامان دهی امور و پی ریزی پایه های مستحکم نظام، نقش بی نظیری بوده است.او معمار نظام حقوقی جمهوری اسلامی و همچنین مبیّن نظریه پیشرفته حقوق شهروندی در سایه حاکمیت دینی است.اگر «قانون اساسی» را شکل تثبیت شده «انقلاب اسلامی» و موجب دوام آن بدانیم، بیشترین سهم را باید به او داد که به لطف هوش و استعداد خارق‌العاده و آشنایی عمیق با حقیقت اسلام ، ساختار و محتوای قانون اساسی را ترسیم، تدوین و تبیین کرد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.