نحوه مطالبه گری و کنشگری تشکل های دانشجویی در نسبت با دولت سیزدهم

فیلم کامل شصت و پنجمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور محمد فخرا (مسئول اسبق بسیج دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران) و محمدصالح ترکمان (عضو شورای مرکزی جنبش عدالت خواه دانشجویی) برگزار شد.
نحوه مطالبه گری و کنشگری تشکل های دانشجویی در نسبت با دولت سیزدهم

فیلم کامل شصت و پنجمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور محمد فخرا (مسئول اسبق بسیج دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران) و محمدصالح ترکمان (عضو شورای مرکزی جنبش عدالت خواه دانشجویی) برگزار شد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.