نحوه کنشگری تشکل های دانشجویی در مواجهه با دولت ها

فیلم کامل پنجاه و نهمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور علی اصغر محرم زاده (مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه سهند تبریز) و علیرضا صفری (مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران) برگزار شد.
نحوه کنشگری تشکل های دانشجویی در مواجهه با دولت ها

فیلم کامل پنجاه و نهمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور علی اصغر محرم زاده (مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه سهند تبریز) و علیرضا صفری (مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران) برگزار شد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.