نسبتاًهای خطرناک!

برخی چیزها برق از سر آدم می پرونه ! آیا می توان نسبتاً به متافیزیک اعتقاد داشت؟ الگوهای اشتباهی چه ویژگی هایی دارند و چرا برخی ها اشتباها الگو می گیرن؟
نسبتاًهای خطرناک!
برخی چیزها برق از سر آدم می پرونه ! آیا می توان نسبتاً به متافیزیک اعتقاد داشت؟ الگوهای اشتباهی چه ویژگی هایی دارند و چرا برخی ها اشتباها الگو می گیرن؟
دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.