نسبت آموزش اقتصاد در دانشگاه با مشکلات اقتصادی جامعه

فیلم کامل پنجاه و سومین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور علی اسماعیلی زاده (دانشجوی اقتصاد دانشگاه تهران) و سید مجتبی هاشمی (دانشجوی اقتصاد دانشگاه علامه) برگزار شد.
نسبت آموزش اقتصاد در دانشگاه با مشکلات اقتصادی جامعه

فیلم کامل پنجاه و سومین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور علی اسماعیلی زاده (دانشجوی اقتصاد دانشگاه تهران) و سید مجتبی هاشمی (دانشجوی اقتصاد دانشگاه علامه) برگزار شد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.