نشریات سیاسی از سانسور تا حاشیه!

نشریات ، سیاسی نامیده می شوند اما بستر ساز بسیاری از جنبش های اجتماعی سیاسی شده اند. این رسانه که بسیاری از دانشجویان آن را قلب تشکل ها می دانند این روزها بیشتر مقاله دان شده تا موتور محرکه ای برای جریان سازی اما علت چیست سانسور، نظارت بیش از حد یا ...؟
نشریات سیاسی از سانسور تا حاشیه!

نشریات ، سیاسی نامیده می شوند اما بستر ساز بسیاری از جنبش های اجتماعی سیاسی شده اند. این رسانه که بسیاری از دانشجویان آن را قلب تشکل ها می دانند این روزها بیشتر مقاله دان شده تا موتور محرکه ای برای جریان سازی اما علت چیست سانسور، نظارت بیش از حد یا …؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.