نشست اول : علوم شناختی و تغییر پارادایم در علوم انسانی

نشست مجازی چشم اندازهای علوم شناختی با موضوع «علوم شناختی و تغییر پارادایم در علوم انسانی» با حضور محمدحسن مرصعی در کانون اندیشه جوان بررسی می‌شود.
نشست اول : علوم شناختی و تغییر پارادایم در علوم انسانی

امروزه محققان عرصه فلسفه علم معتقدند رشد علوم شناختی به مثابه یک چرخش پارادایمیک در عرصه علوم انسانی محسوب می‌شود. این محققان بر این نکته تاکید دارند که علوم شناختی موجب عبور از اومانیسم و رنگ باختن وجهه اومانیستی علوم انسانی شده و انسان را در متن طبیعت مورد مطالعه قرار می‌دهد. پارادایم مرسوم و رایج در علوم انسانی پارادایم مدرنِ اثبات‌گرایی است. به عقیده محققان، با ظهور علوم شناختی نوین، علوم انسانی در حال گذار از پارادایم اثبات‌گرایی و رویکرد اومانیستی آن است. این دسته از اندیشمندان معتقدند امروزه با گسترش علوم شناختی می‌توان از وضعیت «پست‌اومانیسم» سخن گفت. در وضعیت پست‌اومانیسم، انسان از مرکزیت عالم هستی خارج شده و انسان در متن طبیعت بررسی می‌شود.

بنابراین در این حالت از مفهوم جامعه به عنوان اساس مطالعه علوم اجتماعی فاصله گرفته شده و مفهوم «شبکه» (network) جایگزین آن می‌شود؛ بدین معنا که انسان را در مجموعه‌ای شبکه‌ای در نسبت با عالم طبیعت مطالعه کنیم. در مفهوم شبکه هم جهان طبیعت و هم استفاده از ماشین‌ها به رسمیت شناخته می‌شوند و بدین وسیله جهان انسانی را تنها با استفاده از مفاهیمی مانند تقسیم کار اجتماعی تفسیر نخواهیم کرد.

در همین راستا در کانون اندیشه جوان قصد داریم تا در روز ‌سه‌شنبه ۳۰ فروردین ماه ساعت ۲۲ با حضور محمدحسن مرصعی در نشستی مجازی تحت عنوان «علوم شناختی و تغییر پارادایم در علوم انسانی» در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی _canoon_org@ به گفتگو بپردازیم. 

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.