نشست مجازی ما و شهر مدرن

نشست مجازی ما و شهر مدرن

شهر یکی از متعالی ترین پدیده های فرهنگ و تمدن بشری است که تاریخی به قدمت حضور انسان در هستی دارد. آنچه که در سراسر تاریخ شهرسازی به معنای سنتی به آثار ساخته شده شکل می دهد، روند یکپارچگی اجتماعی است که بر محور هویت ملی و دینی استوار بوده است.

در دنیای امروز که با انواع مشکلات شهری با ورود مدرنیسم روبرو هستیم، بدون شک رجوع به اصول نظری و عملی شهر اسلامی_ ایرانی به عنوان یک راهبرد کامل، راه گشای مشکلات کنونی خواهد بود. تفکر در مفاهیم سنت و مدرنیته نشان دهنده این است که عدم شناسایی دقیق مبانی نظری و فکری مفاهیم آنها موجبات مشکلات عدیدهای را فراهم آورده است. یکی از موضوعات اساسی در هویت شهر ایرانی اسلامی، لزوم مطالعه آسیب‌شناختی شهرسازی مدرن در ایران معاصر است که بطور کلی مفهوم شهر در ايران در دوران معاصر هرگز روشن نبوده است.

در همین راستا در کانون اندیشه جوان قصد داریم تا در روز دو‌شنبه و سه‌شنبه ۶ و ۷ تیر ماه ساعت ۲۱ با حضور احمد بایرامی و محمدجواد استادی در نشستی مجازی تحت عنوان «نسبت توسعه و سنت در شهرسازی» و «آسیب‌های شهر مدرن» ‌در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی _canoon_org@  به گفتگو بپردازیم.

 

 

 

 

 

نشست اول : نسبت توسعه و سنت در شهرسازی
نشست اول : نسبت توسعه و سنت در شهرسازی

علوم اجتماعی، متکفل توضیح لحظۀ حال در ذیل تاریخ است. تاریخ، زمانی تاریخ شد که با معنایی از زمان گره خورد و به‌واسطه این پیوند، امکان توضیح منطق تحولات جوامع در تاریخ یا به شهید مطهری، فلسفه_نظری_تاریخ، خواه سکولار و خواه با آموزه‌های وحیانی فراهم شد.

جامعه، اکنونیت زمانی ما در این بستر تاریخی و هر نظریه اجتماعی برای تفسیر آن، توضیح لحظه اکنون، در بطن گذشته و آینده است. شهر نیز تجلی مکانی این تحولات تاریخی است که می‌بایست از طریق نظریه اجتماعی تفسیر شود. خواه علوم اجتماعی مدرن و خواه کلام (در ذیل علم مدنیِ فارابی) از همان آغاز در کنار توضیحاتی درباره نحوه سامان مدینه یا شهر، توضیحی درباره مفهوم زمان هم داشته‌اند.

شهر یا مدینه، فارغ از سازوکارهای کالبدی و مهندسی آن با مفاهیم «مدنیت» و «تمدن» هم‌ریشه است؛ هر مدینه (یا شهری) مبتنی بر ایده‌ای تمدنی سامان می‌یابد. این ایده، باطن و ساختار فیزیکی شهر، ظاهر آن است. به همین خاطر تمدن (civilzation)، بدون مدینه/شهر (civil)، تنها یک لفظ بدون مصداق است. با این حال، در پس و پشت هر لفظی از معادل‌های شهر، معنا و به تبع ایده‌ای نهفته است و هر ایده‌ای بازتاب‌دهنده نوعی جهان‌بینی مشخص است.

در همین راستا در کانون اندیشه جوان قصد داریم تا در روز دوشنبه ۶ تیر ماه ساعت ۲۱ با حضور احمد بایرامی در نشستی مجازی تحت عنوان «نسبت توسعه و سنت در شهرسازی» در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی _canoon_org@  به گفتگو بپردازیم.

 

 

 

 

نشست دوم : آسیب‌ های شهر مدرن
نشست دوم : آسیب‌ های شهر مدرن

یکی از موضوعات اساسی در هویت شهر ایرانی اسلامی، لزوم مطالعه آسیب‌شناختی شهرسازی مدرن در ایران معاصر است. بطور کلی مفهوم شهر در ايران در دوران معاصر هرگز روشن نبوده است. آن‌چه قبل از انقلاب بيشتر به‌چشم می خورد تفسيري مستبدانه و فرمايشی از مدرنيزاسیون در شهرسازی، شهرداری و شهرنشينی بود و نظر اين بود كه اين مفاهيم، به عنوان مفاهيم جهانشمول و غيرقابل اجتناب می بايد وارد شده و به هر ترتيبي،‌ استقرار يابند. خطای آشكار در اين شيوه تفكر آن بود كه فكر مي‌كردند مي‌توان به صورت انتخابي، برخي از جوانب مدرنيته را در شهرسازي وارد كرد و از بقيه چشم پوشيد.

اين شرايط پس از انقلاب، دچار پيچيدگي مضاعف شد؛ زيرا در حالي‌كه هيجان انقلابي و اراده نظام جديد بر مقابله با غرب و غرب‌گرايي استوار بود، به‌واسطه عدم توجه به ماهيت و نقش شهر در تقويت يا تضعيف نظام سياسی، شهرسازي به روش غربي (شبه غربي) همچنان تداوم يافت. در حالي‌که شرايط سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي تغيير کرده بود و انتظارات کاملا تازه و بي سابقه‌اي مطرح گرديدند. در آن مقطع تاريخي، کسي به اين نکته حساس توجه ننمود که عدم ارائه يک تعريف جامع و مانع از مفهوم جديد شهر و نيز عدم توجه به اين موضوع زير بنايي که فرهنگ و تمدن در طول يکديگر قرار دارند و نه در عرض هم، بعدها مشکلات پيچيده‌ای را در پيش روي جامعه قرار داد.

در همین راستا در کانون اندیشه جوان قصد داریم تا در روز ‌سه‌شنبه ۷ تیر ماه ساعت ۲۱ با حضور محمدجواد استادی در نشستی مجازی تحت عنوان «آسیب‌های شهر مدرن» در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی _canoon_org@ به گفتگو بپردازیم.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.