نظام اقتصادی متفاوت

اگر پنجاه سال پیش از اقتصاددانان مطرح غربی درباره آینده اقتصادی جهان می پرسیدید، احتمالا غالب آنها سرمایه داری را نقطه پایانی تمام مکاتب اقتصادی میدانستند ، اما قصه عوض شده است!
نظام اقتصادی متفاوت

اگر پنجاه سال پیش از اقتصاددانان مطرح غربی درباره آینده اقتصادی جهان می پرسیدید، احتمالا غالب آنها سرمایه داری را نقطه پایانی تمام مکاتب اقتصادی میدانستند ، اما قصه عوض شده است!

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.