هیچ برای مردم!

اگر مشاهده می کنید سیاستمداری به جای پاسخگویی درباره گذشته یا ارائه برنامه برای آینده، به رقبا می تازد، از وضع موجود اعلام نارضایتی کرده و نهادهای دیگر را زیر سوال می برد، بدانید پای فریب در میان است !
هیچ برای مردم

اگر مشاهده می کنید سیاستمداری به جای پاسخگویی درباره گذشته یا ارائه برنامه برای آینده، به رقبا می تازد، از وضع موجود اعلام نارضایتی کرده و نهادهای دیگر را زیر سوال می برد، بدانید پای فریب در میان است !

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.