پادکست جنگ دیجیتالیسم

پادکست جنگ دیجیتالیسم
تصور یک روز بدون ابزارهای هوشمند و رسانه های اجتماعی بسیار سخت است اما این نیاز در انسان امروز را بیشتر باید تحت تاثیر نتیجه نوعی سلطه دیجیتالیسم دانست.سلطه ای که تنها زندگی افراد را تحت تاثیر خود قرار نداده، بلکه جریان های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و نهادهای قدرت و اقتصاد را نیز به چالش کشیده است.

اما برای گذر از بحران ها و چالش های دیجیتالیسم چه باید کرد و به راستی در جنگ دیجیتالیسم، پیروزی از آن کیست؟

پادکست «جنگ دیجیتالیسم» را بشنوید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.