پادکست زندگی تمدن ساز

پادکست زندگی تمدن ساز

محصول دیدگاه تک ساحتی و ماتریالیسی به حوزه زندگی، سبک زندگی تقلیدی و به دور از فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی می باشد. امروز تنها زمانی می توانیم به کمال جامعه امیدوار باشیم که فرهنگ و تمدن خود را بشناسیم و با پیاده سازی اصول آن در سبک زندگی، زندگی ای تمدن ساز را تحقق بخشیم.

پادکست «زندگی تمدن ساز» را بشنوید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.