پادکست گسل تاریخی

پادکست گسل تاریخی

امروز خطوط‌ گسل‌ موجود بین‌ تمدن ها، جایگزین‌ مرزهای‌ سیاسی‌ و ایدئولوژیک‌ دوران‌ جنگ‌ سرد شده‌؛ خطوطی که به‌ مثابه‌ جرقه‌های‌ ایجاد بحران‌ می باشند. کانون‌ اصلی‌ درگیری های‌ آینده‌ بین‌ تمدن‌ غرب‌ و اتحاد جوامع‌ شرقی است. در واقع‌ درگیری های‌ تمدنی‌، آخرین مرحله ی درگیری های همه جانبه در جهان نو است.
پادکست «گسل تاریخی» را بشنوید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.