پدر طالقانی

پدر طالقانی

“سید محمود” ، “آیت الله”، “پدر طالقانی”، “ابوذر انقلاب” مهمتر از اینکه سید محمود طالقانی را چه بنامیم مهم این است اندیشه او را به درستی بشناسیم تا اینکه نام ها نتوانند مرام و مسلک وی را مصادره کنند.

گروه های مختلف همواره سعی داشتند اندیشه وی را مصادره کنند اما به راستی طالقانی که بود؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.