پرده سیاه

پرده سیاه

آیا سینما، ابزار مناسبی برای بازنمایی واقعیت های اجتماعی یا طبقات اجتماعی یک جامعه است؟

طبقه اجتماعی در سینمای ایران چگونه برساخت یا بازنمایی شده است؟

آیا آنچه که اکنون بر روی پرده سینمای ایران به نمایش گذاشته می شود، تصاویری حقیقی از واقعیت های جامعه می باشد یا تصاویری انحرافی مبتنی بر سیاه نمایی؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.