پرونده باز چالش های سربازی

اتفاقات ماه های اخیربرای سربازها به چالش های مربوط به این موضوع دامن زده است. تشکل های دانشجویی از نهادهایی که همواره در این حوزه دغدغه داشته ان،د دراینباره می گویند...
پرونده باز چالش های سربازی

اتفاقات ماه های اخیربرای سربازها به چالش های مربوط به این موضوع دامن زده است. تشکل های دانشجویی از نهادهایی که همواره در این حوزه دغدغه داشته اند ، دراینباره می گویند…

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.