پیوند تشکیلات با مسائل صنفی

آیا تشکل های دانشجویی توانایی نقش آفرینی مثبت در مسائل صنفی دانشگاه را دارند؟ با ورود تشکیلات به فعالیت های صنفی، مسیر رفع مشکلات دانشجویان و دانشگاه به چه سمتی سوق پیدا خواهد کرد؟

آیا تشکل های دانشجویی توانایی نقش آفرینی مثبت در مسائل صنفی دانشگاه را دارند؟ با ورود تشکیلات به فعالیت های صنفی، مسیر رفع مشکلات دانشجویان و دانشگاه به چه سمتی سوق پیدا خواهد کرد؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.