چرا رهبری در امور دخالت نمی کند؟

چرا رهبر با توجه به وضعیت معیشتی مردم و ناتوانی دولت در بهبود امور، رییس جمهور را برکنار نمی کند، چرا در مواقعی که مسئولان نمی توانند از عهده امور برآیند مستقیما وارد عمل نمی شود؟ نقش و حدود وظایف و اختیارات رهبری چگونه است؟
چرا رهبری در امور دخالت نمی کند؟

چرا رهبر با توجه به وضعیت معیشتی مردم و ناتوانی دولت در بهبود امور، رییس جمهور را برکنار نمی کند، چرا در مواقعی که مسئولان نمی توانند از عهده امور برآیند مستقیما وارد عمل نمی شود؟ نقش و حدود وظایف و اختیارات رهبری چگونه است؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.