کرونا ، تشکل ها را بیمار کرد؟

کرونا بر اقتصاد، سیاست، فرهنگ و علم تاثیر گذاشت و بسیاری از مناسبات، ساختارها و رویکردها را دچار بحران و چالش کرد؛ دانشگاه، دانشجو و تشکل های دانشجویی از این قضیه مستثنی نبوده و تجربه های منحصر به فردی در این زمینه داشتند،. نمایندگان تشکل ها از مواجه دانشگاه با این بیماری، تجربیات موثر و چالش های خود در این مدت می گویند.
کرونا ، تشکل ها را بیمار کرد؟

کرونا بر اقتصاد، سیاست، فرهنگ و علم تاثیر گذاشت و بسیاری از مناسبات، ساختارها و رویکردها را دچار بحران و چالش کرد؛ دانشگاه، دانشجو و تشکل های دانشجویی از این قضیه مستثنی نبوده و تجربه های منحصر به فردی در این زمینه داشتند،. نمایندگان تشکل ها از مواجه دانشگاه با این بیماری، تجربیات موثر و چالش های خود در این مدت می گویند.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.