گام دوم به سمت عدالت اقتصادی

معیشت و جنگ اقتصادی از بزرگترین چالش های امروز کشور ماست، در این زمینه جنبش های اجتماعی به ویژه جنبش های دانشجویی نقش کلیدی و فعالی را ایفا می کنند تا گام دوم مورد نیاز در راستای پیشرفت و عدالت اقتصادی به درستی برداشته شود؛ اما مختصات و الزامات این حرکت چگونه است؟ تشکل هایی دانشجویی در اینباره می گویند.
گام دوم به سمت عدالت اقتصادی

معیشت و جنگ اقتصادی از بزرگترین چالش های امروز کشور ماست، در این زمینه جنبش های اجتماعی به ویژه جنبش های دانشجویی نقش کلیدی و فعالی را ایفا می کنند تا گام دوم مورد نیاز در راستای پیشرفت و عدالت اقتصادی به درستی برداشته شود؛ اما مختصات و الزامات این حرکت چگونه است؟ تشکل هایی دانشجویی در اینباره می گویند.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.