گفتگوی اینترنتی با آیت الله علی اکبر رشاد در موضوع فقه بحران، فقه مهندسی ژنتیک و جنگ بیولوژیک

فیلم کامل گفتگوی اینترنتی با آیت الله علی اکبر رشاد

آیا دولت می تواند جامعه را الزام به قرنطینگی خانگی بکند؟ برای محدودیت  اجتماعات تا چه حد اختیارات دارد؟

 

فقه برای اینگونه مسائل و شرایط بحرانی حرفی برای گفتن دارد یا به بن بست می رسد؟ کاربرد آن در دورانی چون کرونا چگونه است؟

 

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.