استاد مرتضی روحانی

استاد مرتضی روحانی

مختصری درباره استاد

عضو گروه غرب شناسی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حوزه تمحض:‌ فلسفه اسلامی، فلسفه علوم انسانی، کانت

درباره استاد:

عضو گروه غرب شناسی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

حوزه های فعالیت:

حوزه تمحض:‌ فلسفه اسلامی، فلسفه علوم انسانی، کانت

سوابق تحصیل:

کارشناسی،  الهیات ، ۸۱-۸۶ دانشگاه پیام نور

کارشناسی ارشد فلسفه، فلسفه غرب ۸۶-۸۹، دانشگاه تهران

دکترا، فلسفه فلسفه دین، ۹۵، دانشگاه تهران

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: انسان شناسی در اندیشه کانت

عنوان پایان نامه دکتری: دین طبیعی در کانت

سوابق تدریس:

سوابق آموزشی (تدریس )

دبیرستان فرهنگ

معلم فلسفه

دبیرستان مفید، معلم فلسفه

دانشگاه امام صادق  استاد درس علم و دین

موسسه اشراق، استاد (تدریس کتاب نظام حکمت صدرایی)

بسیج دانشگاه تهران ، مربی ( تدریس دوره ولایت فقیه )

عضو گروه غرب شناسی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی

تألیف و تحقیق:

۱انسان شناسی در اندیشه کانت، انتشارات امیرکبیر

۲مقاله علمی پژوهشی: انسان شناسی در اندیشه کانت، مجله متافیزیک دانشگاه اصفهان

۳مقاله علمی ترویجی: مقایسه انسان شناسی در اندیشه کانت و علم النفس ارسطویی ، مجله معرفت فلسفی موسسه امام خمینی

۴ترجمه کتاب ancient concept’s of philosophy ، در حال انجام

۵فقدان فرافلسفه و مغالطه اشتراک لفظی ، فصلنامه علوم انسانی صدرا، سال ۱۳۹۵

۶ترجمه؛ شرط لازم علوم انسانی اسلامی ، فصلنامه علوم انسانی صدرا ، شماره اسنفند ۱۳۹۶

۷مدیر تیم پژوهشی رصد اندیشمندان معاصر غرب ، موسسه اشراق ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

۸مقالۀ “تکنولوژی چه می دهد و چه می گیرد؟” مجله زمانه شماره شماره ۱۰۲ و ۱۰۳

۹مقالۀ ” زبان نقطه کانونی پست مدرنیسم” مجله زمانه شماره ۹۴

سمت ‌های اجرایی:

دبیر همایش ترجمه و علوم انسانی درمهر ماه سال ۱۳۹۲

دبیر همایش “بررسی و نقد آراء و اندیشه های هانری کربن” در بهمن ماه ۱۳۹۵

دبیر همایش “جهان انسانی، حکمت اسلامی” همکاری مشترک موسسه اشراق و کانون اندیشه جوان ۱۳۹۳

فصلنامه ترجمان علوم انسانی  مدیرمسئول

انتشارات ترجمان علوم انسانی،  مدیرمسئول

شورای راهبردی کانون اندیشه جوان، مشاور

معاون آموزشی بسیج دانشگاه تهران، معاون علمی

مسئول گروه پژوهشی موسسه آموزشی پژوهشی کوثر، مسئول تیم پژوهش

مجله حوزوی خط، دبیر سرویس فلسفه

موسسه اشراق، دبیر گروه فلسفه

مجله زمانه، دبیر سرویس اندیشه

مجله پنجره، دبیر سرویس اندیشه

کانون اندیشه جوان، مسئول تیم طراحی دور دوم دوره مطالعاتی سما

کانون اندیشه جوان، عضو شورای طراحی دوره دانشگاه موازی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مدیر گروه غرب شناسی