صوت نشست مجازی کاربردی سازی علوم انسانی

صوت نشست مجازی امتداد فلسفه با موضوع «کاربردی سازی علوم انسانی» با حضور جناب آقای سید جواد میری را بشنوید.
صوت نشست مجازی کاربردی سازی علوم انسانی

علوم انسانی در راستای توصیف وضع جدید و پاسخ به بحران‌های ناشی از انقلاب صنعتی و تکنولوژی و صنعت اروپایی تکوین و گسترش یافت. در نتیجه از همان ابتدای پیدایی علوم انسانی، این علوم با صنعت و تکنولوژی پیوند وثیقی داشت و همواره در تلازم با یکدیگر پیش رفتند. اما در ایران، علوم انسانی راهی متفاوت با راه غرب مدرن را طی کرد. تکنولوژی و صنعت مدرن در وضعیتی وارد ایران شد که سیر طبیعی اروپای مدرن را طی نکرده بود؛ ایرانیان از جهت فکری همچنان در دوره سنت می‌اندیشیدند و نگاه نوینی به عالم هستی پیدا نکرده بودند.
پس از مدتی، روشنفکران ایرانی برای تبلیغ و ترویج نظامات سیاسی و اقتصادی غربی، به ترجمه کتب اروپاییان در حوزه سیاست و اقتصاد پرداختند و سنگ بنای علوم انسانی را در ایران گذاشتند. علوم انسانی در ایران مشکلات بیشتری نسبت به تکنولوژی و صنعت داشت. علوم انسانی نه تنها با ذهنیت و نگاه ایرانیان به جهان و طبیعت هماهنگی نداشت؛ بلکه در پیوند و تلازم با تکنولوژی و فناوری غربی نیز وارد ایران نشد.

صوت نشست مجازی امتداد فلسفه با موضوع «کاربردی سازی علوم انسانی» با حضور جناب آقای سید جواد میری را بشنوید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.