مواجهه با انحرافات

دکتر رجبی دوانی از سیاست حکومت علوی در مواجهه با انحرافات می گوید.

امام با جامعه ای مواجه بودند که از تعالیم پیامبر و آموزه های اسلام بسیار فاصله گرفته بود.
دکتر رجبی دوانی از سیاست حکومت علوی در مواجهه با انحرافات می گوید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.